phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

  Rực Rỡ Vẻ Đẹp Mai Vàng Khủng Trong Mùa Xuân Việt Nam (17 อ่าน)

21 ก.พ. 2567 15:21

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Rực Rỡ Vẻ Đẹp Mai V&agrave;ng Khủng Trong M&ugrave;a Xu&acirc;n Việt Nam

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trải qua bao m&ugrave;a xu&acirc;n, vẻ đẹp rực rỡ của hoa mai vang khung lu&ocirc;n l&agrave; điểm nhấn kh&ocirc;ng thể thiếu trong kh&ocirc;ng gian truyền thống của nền văn h&oacute;a Việt Nam. Trung tuần th&aacute;ng Chạp, khi m&ugrave;a xu&acirc;n đang bắt đầu hiện h&igrave;nh tr&ecirc;n khắp nẻo đường, những nh&agrave; vườn v&agrave; gia đ&igrave;nh tr&ecirc;n khắp miền đất h&igrave;nh chữ S đều tất bật chăm s&oacute;c, lặt l&aacute; để những b&ocirc;ng mai kịp nở trong những ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n của năm mới.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mỗi dịp tết đến, khắp nơi tr&ecirc;n đất nước, kh&ocirc;ng kh&iacute; xu&acirc;n tr&agrave;n ngập khắp phố phường, l&agrave;ng x&oacute;m. Trong số đ&oacute;, những vườn mai v&agrave;ng với h&agrave;ng ng&agrave;n c&acirc;y mai khoe sắc l&agrave; điểm đến thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của đ&ocirc;ng đảo du kh&aacute;ch v&agrave; người d&acirc;n địa phương.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Một trong những điểm đến nổi tiếng kh&ocirc;ng chỉ về lịch sử m&agrave; c&ograve;n về vẻ đẹp của hoa mai tại T&acirc;y Ninh ch&iacute;nh l&agrave; l&agrave;ng mai v&agrave;ng Bến K&eacute;o. Tuy nhi&ecirc;n, &iacute;t ai biết rằng, ở huyện Ch&acirc;u Th&agrave;nh, tỉnh T&acirc;y Ninh cũng c&oacute; một vườn mai rộng hơn 1 hecta, thuộc quyền sở hữu của chị L&ecirc; Thị H&agrave;, tại ấp Long Đại, x&atilde; Long Vĩnh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">==> t&igrave;m hiểu ngay phoi mai vang gia re 2022 tại đ&acirc;y

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; dịp thăm vườn mai của chị H&agrave; đ&uacute;ng v&agrave;o thời điểm m&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng việc lặt l&aacute; mai đang diễn ra s&ocirc;i nổi. Hiện nay, vườn của chị H&agrave; đang c&oacute; hơn 10.000 gốc mai lớn nhỏ, trồng xen kẽ, với giống mai c&oacute; nguồn gốc từ Thủ Đức, TP. Hồ Ch&iacute; Minh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Chị H&agrave; chia sẻ với ch&uacute;ng t&ocirc;i về h&agrave;nh tr&igrave;nh từ cuộc sống ồn &agrave;o ở th&agrave;nh phố lớn đến việc lập nghiệp với nghề trồng mai v&agrave;ng tại qu&ecirc; nh&agrave;. Những năm th&aacute;ng bươn chải ở Th&agrave;nh phố Hồ Ch&iacute; Minh đ&atilde; gi&uacute;p chị t&iacute;ch luỹ kinh nghiệm v&agrave; kiến thức, từ đ&oacute; quyết định trở về qu&ecirc; nh&agrave; với ước mơ lập nghiệp.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tuy nhi&ecirc;n, như bao nghề nghiệp kh&aacute;c, việc trồng mai cũng kh&ocirc;ng thiếu những kh&oacute; khăn, th&aacute;ch thức. Từ việc chọn giống, ươm giống, l&ecirc;n liếp, đến việc chăm s&oacute;c v&agrave; bảo vệ c&acirc;y trước những yếu tố thời tiết khắc nghiệt, tất cả đều đ&ograve;i hỏi sự ki&ecirc;n tr&igrave;, sự tỉ mỉ v&agrave; kỹ thuật cao.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; một c&ocirc;ng việc lặt l&aacute; đơn thuần, m&agrave; n&oacute; c&ograve;n l&agrave; một qu&aacute; tr&igrave;nh đ&ograve;i hỏi sự tỉ mỉ, đ&uacute;ng kỹ thuật v&agrave; hiểu biết s&acirc;u rộng về c&acirc;y cỏ. Ch&iacute;nh v&igrave; vậy, mỗi năm, chị H&agrave; cần tới 20 nh&acirc;n c&ocirc;ng để thực hiện c&ocirc;ng việc n&agrave;y, với y&ecirc;u cầu lặt l&aacute; theo y&ecirc;u cầu của thương l&aacute;i, t&ugrave;y thuộc v&agrave;o thời điểm c&acirc;y cần ra hoa.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Tuy nhi&ecirc;n, năm nay, với t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế kh&oacute; khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, số lượng mai xuất ra thị trường giảm mạnh. Điều n&agrave;y cũng ảnh hưởng đến thu nhập của chị H&agrave;, khi chỉ thu được khoảng 500 gốc mai so với 1000 gốc như những năm trước đ&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Mặc d&ugrave; thị trường hoa kiểng năm nay đang trải qua những biến động kh&oacute; lường, với số lượng mai xuất ra thị trường giảm mạnh do t&aacute;c động của t&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế kh&oacute; khăn do đại dịch, gi&aacute; mai vẫn duy tr&igrave; ở mức ổn định. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o kiểu d&aacute;ng, k&iacute;ch thước v&agrave; chất lượng của từng c&acirc;y, gi&aacute; b&aacute;n của mai v&agrave;ng c&oacute; thể dao động từ 150.000 đến 500.000 đồng mỗi c&acirc;y.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">D&ugrave; thu nhập từ nghề trồng mai đ&atilde; giảm so với những năm trước đ&oacute;, nhưng vẫn đảm bảo cho chị H&agrave; một cuộc sống ổn định. Với mức l&atilde;i từ 200 triệu đến 300 triệu đồng mỗi năm, chị H&agrave; c&oacute; thể trang trải c&aacute;c chi ph&iacute; h&agrave;ng ng&agrave;y v&agrave; đảm bảo cuộc sống gia đ&igrave;nh.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Điều n&agrave;y chứng tỏ rằng, d&ugrave; vấp phải những kh&oacute; khăn v&agrave; th&aacute;ch thức, nghề trồng mai vẫn mang lại một nguồn thu nhập ổn định cho những người l&agrave;m trong ng&agrave;nh n&agrave;y. Đồng thời, việc duy tr&igrave; gi&aacute; cả ổn định cũng l&agrave; một yếu tố quan trọng gi&uacute;p người trồng mai c&oacute; th&ecirc;m động lực v&agrave; niềm tin để tiếp tục c&ocirc;ng việc của m&igrave;nh, g&oacute;p phần v&agrave;o sự ph&aacute;t triển của ng&agrave;nh hoa kiểng n&oacute;i chung v&agrave; của địa phương nơi họ sinh sống n&oacute;i ri&ecirc;ng.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;">Trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ v&agrave; năm mới, việc trồng v&agrave; chăm s&oacute;c mai v&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ l&agrave; c&aacute;ch để những nh&agrave; vườn c&oacute; được nguồn thu nhập ổn định m&agrave; c&ograve;n l&agrave; c&aacute;ch để họ g&oacute;p phần tạo ra một kh&ocirc;ng gian xu&acirc;n tươi mới, đ&oacute;n ch&agrave;o năm mới đầy hứng khởi v&agrave; may mắn.

<p style="color: #333333; font-family: sans-serif, Arial, Verdana, 'Trebuchet MS'; font-size: 13px;"> Đến với ch&uacute;ng t&ocirc;i, bạn sẽ kh&ocirc;ng chỉ t&igrave;m thấy hinh anh hoa mai vang dep nhat đẹp mắt m&agrave; c&ograve;n trải nghiệm dịch vụ chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; th&acirc;n thiện. Ch&uacute;ng t&ocirc;i tự h&agrave;o l&agrave; nguồn cung mai v&agrave;ng lớn nhất, đẹp nhất, v&agrave; gi&aacute; trị nhất cho m&ugrave;a tết. H&atilde;y đến v&agrave; kh&aacute;m ph&aacute; ngay!
Qu&yacute; kh&aacute;ch c&oacute; thể li&ecirc;n hệ với ch&uacute;ng t&ocirc;i qua c&aacute;c th&ocirc;ng tin sau:
Điện thoại/Zalo: 0905 888 999 &ndash; 0799 888 999 &ndash; 0888777777
Email:Vuonmaihoanglong@gmail.com
Facebook: Vườn mai Ho&agrave;ng Long
Địa chỉ: T&acirc;n Thiềng, Chợ L&aacute;ch, Bến Tre.

phocohanoi7

phocohanoi7

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้