trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

  Cách kích thích cây mai nở hoa đúng lúc cho Tết (12 อ่าน)

21 มี.ค. 2567 09:16

<p dir="ltr">

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Trong thời gian d&agrave;i, hoa mai đ&atilde; trở th&agrave;nh một lo&agrave;i hoa kh&ocirc;ng thể thiếu trong những ng&agrave;y Tết. Với sắc hoa tươi s&aacute;ng tượng trưng cho niềm vui của Tết, truyền tải hạnh ph&uacute;c v&agrave; thịnh vượng. Tuy nhi&ecirc;n, l&agrave;m thế n&agrave;o để đảm bảo rằng hoa mai nở đ&uacute;ng l&uacute;c cho Tết l&agrave; một c&acirc;u hỏi m&agrave; nhiều người n&ocirc;ng d&acirc;n đang suy nghĩ. Vậy, phương ph&aacute;p đ&uacute;ng đắn để k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa cho c&acirc;y mai dịp Tết l&agrave; g&igrave;, v&agrave; bạn n&ecirc;n xử l&yacute; nở hoa v&agrave;o thời gian th&iacute;ch hợp như thế n&agrave;o?</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">1/ Thời gian k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa cho c&acirc;y mai dịp Tết</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hoa mai thường nở một lần trong năm v&agrave;o dịp Tết truyền thống. Để đảm bảo rằng c&acirc;y mai của bạn sẽ sản xuất nhiều hoa, nở đều v&agrave; đẹp mắt, bạn cần chăm s&oacute;c c&acirc;y để c&acirc;y khỏe mạnh, được dinh dưỡng tốt, v&agrave; tiếp x&uacute;c với &aacute;nh nắng v&agrave; nước tưới ph&ugrave; hợp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&acirc;y cần được chăm s&oacute;c v&agrave; nu&ocirc;i dưỡng tốt từ đầu năm. C&agrave;nh c&acirc;y n&ecirc;n phong ph&uacute;, l&aacute; xanh tươi v&agrave; kh&ocirc;ng bị bệnh tật.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngo&agrave;i ra, l&aacute; cũ n&ecirc;n được loại bỏ v&agrave;o khoảng giữa năm, khoảng th&aacute;ng 5 &acirc;m lịch. Nếu c&acirc;y kh&ocirc;ng được loại bỏ l&aacute; cũ, đến khi đến th&aacute;ng 8 đến th&aacute;ng 10, l&aacute; sẽ tự rụng v&agrave; việc nở hoa sẽ kh&ocirc;ng đều, l&agrave;m cho việc k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa cho Tết trở n&ecirc;n kh&oacute; khăn.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Hoa mai thường ph&aacute;t triển từ kẽ l&aacute;, ban đầu xuất hiện dưới dạng nụ hoa lớn gọi l&agrave; "hoa c&aacute;i", được bao phủ bởi vỏ bọc b&ecirc;n ngo&agrave;i. Khi vỏ bọc mở ra, một cụm hoa nhỏ hơn, từ 1 đến 10 nụ, nảy mầm v&agrave; ph&aacute;t triển nhanh ch&oacute;ng, nở hoa khoảng một tuần sau.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">2/ Phương ph&aacute;p k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa cho </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">giống mai v&agrave;ng c&oacute; gi&aacute; trị nhất</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> dịp Tết</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&oacute; hai phương ph&aacute;p ch&iacute;nh để k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa tr&ecirc;n c&acirc;y mai: sử dụng h&oacute;a chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoa v&agrave; xử l&yacute; nở hoa bằng tay. Tuy nhi&ecirc;n, việc sử dụng h&oacute;a chất để k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa thường kh&ocirc;ng được ưa chuộng.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Mặc d&ugrave; việc sử dụng h&oacute;a chất c&oacute; thể tiết kiệm thời gian v&agrave; c&ocirc;ng sức, nhưng l&aacute; c&oacute; thể kh&ocirc;ng rụng ho&agrave;n to&agrave;n, v&agrave; đ&ocirc;i khi, cần phải loại bỏ l&aacute; thủ c&ocirc;ng th&ecirc;m. Hơn nữa, việc sử dụng qu&aacute; nhiều h&oacute;a chất c&oacute; thể l&agrave;m suy yếu c&acirc;y v&agrave; giảm khả năng nở hoa ở c&aacute;c m&ugrave;a sau.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Phương ph&aacute;p ch&iacute;nh được sử dụng ng&agrave;y nay l&agrave; loại bỏ l&aacute; từ c&acirc;y mai bằng tay. Phương ph&aacute;p n&agrave;y đảm bảo rằng c&acirc;y sẽ nở hoa đều v&agrave; cho ph&eacute;p dinh dưỡng được tập trung để nu&ocirc;i dưỡng hoa. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o h&igrave;nh d&aacute;ng của nụ hoa v&agrave; điều kiện thời tiết, l&aacute; n&ecirc;n được loại bỏ đ&uacute;ng l&uacute;c để đảm bảo nở hoa xảy ra v&agrave;o thời gian mong muốn cho Tết.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">3/ C&aacute;ch k&iacute;ch th&iacute;ch nở hoa cho </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">vườn mai đẹp</span><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"> dịp Tết</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">3.1 B&oacute;n ph&acirc;n sau khi loại bỏ l&aacute; cho c&acirc;y mai dịp Tết</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Để đảm bảo c&acirc;y mai của bạn sẽ nở hoa đ&uacute;ng l&uacute;c cho Tết, bạn n&ecirc;n bổ sung ph&acirc;n hữu cơ để gi&uacute;p c&acirc;y hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả hơn. Từ th&aacute;ng 7 đến th&aacute;ng 12, n&ecirc;n b&oacute;n ph&acirc;n đều đặn với h&agrave;m lượng phospho v&agrave; kali cao hơn. T&ugrave;y thuộc v&agrave;o việc c&acirc;y mai được trồng trong chậu hay tr&ecirc;n đất, chọn loại ph&acirc;n ph&ugrave; hợp cho c&acirc;y mai của bạn.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Sử dụng ph&acirc;n chuồng đ&atilde; ph&acirc;n hủy hoặc ph&acirc;n hữu cơ để nu&ocirc;i dưỡng c&acirc;y mai của bạn, gi&uacute;p n&oacute; trở n&ecirc;n mạnh mẽ v&agrave; bảo vệ chống lại s&acirc;u bệnh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Nếu c&acirc;y được trồng tr&ecirc;n đất, bạn chỉ cần cắt tỉa v&agrave; chăm s&oacute;c ph&acirc;n b&oacute;n, nhưng đối với c&acirc;y trong chậu, bạn n&ecirc;n cắt tỉa v&agrave; thay đổi đất. K&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của rễ để khuyến kh&iacute;ch sự ph&aacute;t triển của rễ mới v&agrave; tăng cường hấp thụ dinh dưỡng bằng c&aacute;ch sử dụng ph&acirc;n b&oacute;n như N3M,</span>

<p dir="ltr" style="text-align: center;"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;"></span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;c loại mận c&oacute; nhiều c&aacute;nh hoa hơn 5 c&aacute;nh (thường l&agrave; 12 c&aacute;nh hoặc hơn), thường sẽ nở hoa một v&agrave;i ng&agrave;y sau so với những loại c&oacute; 5 c&aacute;nh, v&igrave; vậy bạn c&oacute; thể cần phải gỡ l&aacute; sớm hơn khoảng 1 tuần so với c&aacute;c loại c&oacute; 5 c&aacute;nh.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bạn c&oacute; thể tham khảo th&ecirc;m c&aacute;c c&aacute;ch chăm mai tại: </span><span style="background-color: transparent; color: #1155cc; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">mai v&agrave;ng bến tre</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Dựa v&agrave;o diện mạo của nụ hoa mận:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Bắt đầu quan s&aacute;t c&aacute;c nụ hoa từ ng&agrave;y 10 th&aacute;ng Chạp &acirc;m lịch để chọn thời gian ph&ugrave; hợp để gỡ l&aacute; cho c&acirc;y mận của bạn.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Gỡ l&aacute; v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 12-13 th&aacute;ng Chạp nếu bạn nhận thấy rằng c&aacute;c nụ hoa vẫn nhỏ, khoảng cỡ hạt gạo. Nếu c&aacute;c nụ hoa đ&atilde; đạt k&iacute;ch thước trung b&igrave;nh, khoảng cỡ hạt đậu v&agrave; chưa ho&agrave;n to&agrave;n ph&aacute;t triển, gỡ l&aacute; v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 15-16 th&aacute;ng Chạp.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Nếu c&aacute;c nụ hoa lớn v&agrave; sắp nở, gỡ l&aacute; v&agrave;o khoảng ng&agrave;y 18-19 th&aacute;ng Chạp. L&aacute; n&ecirc;n được gỡ bằng c&aacute;ch đảm bảo c&aacute;c nụ hoa nở v&agrave;o ng&agrave;y 23 th&aacute;ng Chạp, đảm bảo rằng hoa mận nở đ&uacute;ng v&agrave;o dịp Tết.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">C&aacute;ch gỡ l&aacute; cho c&acirc;y mận Tết:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Để đảm bảo c&acirc;y mận của bạn nở hoa đẹp mắt, h&atilde;y gỡ hết l&aacute; khỏi c&acirc;y để tập trung dưỡng chất v&agrave;o việc nu&ocirc;i dưỡng c&aacute;c nụ hoa. Khi gỡ l&aacute;, h&atilde;y tr&aacute;nh việc k&eacute;o r&aacute;ch ch&uacute;ng, v&igrave; điều n&agrave;y c&oacute; thể l&agrave;m hỏng c&aacute;c nụ hoa. Sử dụng phương ph&aacute;p một tay, giữ c&agrave;nh hoa bằng một tay v&agrave; k&eacute;o từng l&aacute; về ph&iacute;a sau bằng tay kia. Sau khi gỡ l&aacute;, h&atilde;y chăm s&oacute;c đặc biệt cho c&acirc;y mận của bạn, tr&aacute;nh tưới nước trong v&agrave;i ng&agrave;y trước khi tiếp tục tưới nước b&igrave;nh thường.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">B&oacute;n ph&acirc;n sau khi gỡ l&aacute; cho c&acirc;y mận Tết:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sau khi gỡ l&aacute;, ngừng tưới nước trong v&agrave;i ng&agrave;y v&agrave; sau đ&oacute; tiếp tục tưới nước đều đặn. Để đảm bảo rằng c&acirc;y của bạn c&oacute; đủ dưỡng chất để nụ v&agrave; nở hoa, &aacute;p dụng ph&acirc;n b&oacute;n c&oacute; h&agrave;m lượng phospho v&agrave; kali cao để k&iacute;ch th&iacute;ch sự ph&aacute;t triển nụ hoa v&agrave; cung cấp dinh dưỡng cho c&aacute;c b&ocirc;ng hoa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Cung cấp dưỡng chất hữu cơ v&agrave; nhẹ nh&agrave;ng cho c&acirc;y mận của bạn sau khi gỡ l&aacute;. Ph&acirc;n hữu cơ Sfarm trun qu&ecirc; l&agrave; sự lựa chọn l&yacute; tưởng:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Dinh dưỡng v&agrave; kho&aacute;ng chất đầy đủ, đa dạng v&agrave; c&acirc;n đối</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Vi sinh vật c&oacute; lợi phong ph&uacute; v&agrave; đa dạng</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Axit amin hữu cơ cần thiết như axit humic, axit fulvic v&agrave; IAA</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Dinh dưỡng trong dạng dễ hấp thụ, sẵn s&agrave;ng sử dụng ngay lập tức bởi c&acirc;y</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">- Đặc biệt c&oacute; h&agrave;m lượng cao phospho v&agrave; kali hữu cơ để th&uacute;c đẩy sức chịu đựng v&agrave; ổn định của hoa.</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Sử dụng c&aacute;c ho&aacute; chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoa cho c&acirc;y mận Tết:</span>

<p dir="ltr"><span style="background-color: transparent; font-family: arial, sans-serif; font-size: 11pt;">Ngo&agrave;i việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ v&agrave; gỡ l&aacute;, những c&acirc;y yếu hoặc ph&aacute;t triển chậm m&agrave; kh&ocirc;ng sản xuất nụ hoa c&oacute; thể được hưởng lợi từ việc &aacute;p dụng c&aacute;c ho&aacute; chất k&iacute;ch th&iacute;ch hoa như Chlorormequat Chloride, Cycocel CCC. Những ho&aacute; chất n&agrave;y ức chế sự ph&aacute;t triển của th&acirc;n c&acirc;y v&agrave; l&aacute;, gi&uacute;p c&acirc;y chuyển sang chế độ ph&aacute;t triển sinh sản nhanh ch&oacute;ng để tập trung dinh dưỡng cho qu&aacute; tr&igrave;nh nụ hoa.</span>

trankhoa856325

trankhoa856325

ผู้เยี่ยมชม

ตอบกระทู้
CAPTCHA Image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้